Hjem | Nyheter | Medarbeidere | Om | Kontakt | LOGIN
Verktøy for klimaregnskap

   
Klimaregnskap er en fellesbetegnelse på analyser som beregner klimafotavtrykk fra virksomheter sine produkter eller aktiviteter. Østfoldforskning har utviklet verktøy som kan hjelpe private og offentlige virksomheter med å beregne og redusere sitt klimafotavtrykk. Klimafotatrykket kan være knyttet til både direkte og indirekte utslipp av klimagasser. De direkte utslippene kan for eksempel komme fra forbrenning av diesel, mens de indirekte er knyttet til produksjonen av drivstoffet. Analysene i verktøyet er basert på metodikk for livsløpsvurderinger (LCA), som inkluderer både direkte og indirekte utslipp. Det kan omfatte blant annet klimagassutslipp fra uttak av råvarer og energivarer, transport, produksjonsprosesser og bruk/drift fram til endelig avfallsbehandling for alle aktiviteter i virksomheten. Slik kan for eksempel en virksomhet sitt totale klimafotavtrykk i løpet et år beregnes. Våre verktøy benyttes også til å føre klimaregnskap for enkeltaktiviteter eller produkter, og kan tilpasses brukernes behov.

 
   
Eksempler på bruk:
• Beregning av klimafotavtrykk for en virksomhet basert på ressurser som tas inn i virksomheten og produksjonen/aktiviteten i seg selv, inkludert transporttjenester og energibruk.
• Optimert håndtering av regionalt husholdningsavfall med tilhørende transport, utslipp fra behandling og erstattet materiale/energi.
• Analyser av emballasjeløsninger med hensyn til materialvalg for å optimere ressursbruk og redusere svinn, i et livsløpsperspektiv.

For mer informasjon ta kontakt med oss på support@lca.no.

LCA.no AS
Postadresse: Stadion 4, 1671 Kråkerøy
Tlf.: +47 69 35 11 00
Fax: +47 69 34 24 94
Org.nr.: 818 140 932
Bankkonto: 6106.05.11216
E-post: post(at)lca.no
Ansvarlig redaktør: Trond Edvardsen